Bezpečné a starostlivé mesto

PlanZA bezpecne a starostlive mesto

Mať o seba postarané a cítiť sa bezpečne sú základné piliere našej ľudskej existencie. Nie vždy je to v silách každého jednotlivca, ale bezpečné ulice za bieleho dňa aj po zotmení by mali byť v modernom meste samozrejmosťou. Dobre nastavený kamerový systém, funkčné verejné osvetlenie a efektívne pracujúca mestská polícia sú základnými piliermi mestskej bezpečnostnej politiky. V súčasnosti ani jeden z nich nefunguje tak, ako by mal a obyvatelia Žiliny to pociťujú. Jednou z hlavných výziev našej doby sa už teraz stáva starnutie obyvateľstva. Okrem seniorov však existujú aj ďalšie ohrozené skupiny. Najmä slobodné matky s deťmi, telesne postihnutí, deti v nefungujúcich rodinách, ľudia bez domova, rodiny postihnuté chudobou. Ani k nim sa nemôže moderné mesto 21. storočia obracať chrbtom. Základným návrhom, ktorý pomôže implementovať modernú sociálnu politiku sú komunitné centrá vo všetkých mestských častiach, na každom sídlisku. Sú to kluby pre dôchodcov, priestory na stretávanie rodín, nízkoprahové kluby a poradne v jednom. Ich sila je v komunite ľudí, ktorí bývajú na jednom mieste, poznajú sa, pomáhajú si, nie sú si cudzí. Viac ako peniaze sa v tejto oblasti ráta úprimný záujem a chuť pomáhať. A tú Žilinčania majú.

Barbora Birnerová
Milada Bohovicová
Martin Brňak
Soňa Holúbková
Monika Končalová
Peter Fiabáne

Bezpečnosť

Reforma mestskej polície, nie dávať papuče ale chrániť ľudí

Zvýšenie počtu mestských policajtov

Inteligentný, automatizovaný kamerový systém

Revízia, doplnenie a sfunkčnenie verejného osvetlenia

Sociálna starostlivosť

Nový komunitný plán mesta

Aktualizovať demografické dáta o občanoch mesta

Vytvoriť medzigeneračné komunitné centrá

Pri centrách zriadiť aj nízkoprahové kluby

Školení terénni komunitní pracovníci

Právne poradenstvo pri exekúciách a dlhoch

Sociálna starostlivosť

Seniori

Zaviesť mestský program pomoci seniorom v domácnosti

Mapovanie a zber dát o počte osamelých dôchodcov

Opatrovateľská služba pre všetkých

Nepretržitá prevádzka služieb pre seniorov a skvalitnenie terénnych služieb

Zvýhodniť dôchodcov na miestnych daniach

Zriadiť v Žiline chýbajúci hospic

Ľudia bez domova

Zavedenie niekoľkostupňového systému podpory

Vyššia podpora terénnej práce a streetworku

Pohotovostne lôžka v službách krízovej intervencie

Zriadenie mestskej firmy s cieľom sociálneho podnikania

Zriadenie sociálno-právneho poradenstva v krízových situáciách

Využitie existujúcej Nadácie mesta Žilina, ako platformy na rozvoj sociálnych programov

Ľudia bez domova

Bytová politika a podpora mladých rodín

Nový mestský plán rozvoja bývania

Plán rozširovania bytového fondu

Mestské byty nielen výstavbou, ale aj kúpou, dražbami a komunikáciou s developermi

Mestský fond podpory bývania

Postupná revitalizácia všetkých žilinských verejných priestorov, vrátane vnútroblokov

Kalendár akcií pre rodiny s deťmi

Navýšenie kapacít žilinských materských škôl

Podpora alternatívnych prístupov vo vzdelávaní

Občania so zdravotným postihnutím

Pracovné príležitosti pre ľudí s postihnutím v mestských firmách a organizáciách

Začlenenie zdravotne postihnutých do školského systému formou inkluzívneho vzdelávania

Bezbariérový prístup pri všetkých rekonštrukciách a úpravách dopravnej infraštruktúry

Navyšovanie fondu bezbariérových bytov v meste

Občania so zdravotným postihnutím

PlánZA:

Pozrite si všetky naše riešenia

Chcete dostávať informácie o PlánZA?

VYJADRI SVOJ NÁZOR

PlánZA je živý dokument, otvorený zmenám a podnetom od občanov aj odborníkov. Budeme radi, ak sa vyjadríte či už zaslaním podnetu, alebo doplnením Plánu o zaujímavé myšlienky. Ďakujeme.