Mobilné a zelené mesto

PlanZA mobilne a zelene mesto

Žilina utrpela v posledných rokoch mnoho šrámov, ktoré sa jej nikdy nepodarí zaceliť. Nemôžeme sa však upínať k minulosti, ale musíme rozmýšľať o budúcnosti. Preto potrebuje naše mesto nový, moderný, spoločensky akceptovaný územný plán, nad ktorého dodržiavaním bude dohliadať nová nezávislá inštitúcia. Žilina tiež potrebuje spoločenskú dohodu o budúcnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie. Moderný prístup k údržbe mesta a verejným priestranstvám je tiež jedným z hlavných cieľov pre budúcnosť.

Doprava v Žiline pravidelne kolabuje. To je fakt, s ktorým sa nesmieme zmieriť. Na jeho vyriešenie však neexistuje čarovný prútik, ale súbor opatrení podporujúcich verejnú a nemotorovú dopravu. Základom riešení je preferencia MHD a zvýhodnenie peších a cyklistov, integrovaná doprava Žilinského kraja a obmedzenie vstupu áut do centra mesta. S tým súvisí ďalšia bolestivá téma – parkovanie. Najväčšou výzvou je vrátenie parkovacej politiky do rúk mesta. A potom dôkladná analýza a stanovenie. Na dobudovanie tiež čaká sieť peších komunikácií a cyklotrás. Ak tieto opatrenia nebudú prioritou, bude sa dopravná situácia v meste ďalej zhoršovať na úkor nás všetkých.

Životné prostredie tvorí všetko okolo nás. Preto potrebujeme revitalizovať vnútrobloky sídlisk, rekonštruovať a vytvárať nové parky. Musíme sa aktívne starať o dostatok vody v meste, pretože sucho bude v  budúcnosti zásadný problém. Je potrebné zefektívniť monitorovanie kvality ovzdušia. Zásadne tiež musíme zmeniť prístup k odpadom. Zredukovať odpad, zvýšiť separovanie, využívať druhotnú surovinu. Robiť osvetu a systematicky kompostovať. Aj to sú výzvy pre životné prostredie v Žiline 21. storočia.

Zuzana Balogová
Martin Bolo
Marián Gogola
Matej Jasenka
Blanka Malá
Dušan Maňák
Lucia Streďanská
Soňa Šestáková
Michal Vavrík

Urbanizmus a verejný priestor

Nový, moderný územný plán mesta

Jasná vízia ďalšieho smerovania Mestskej pamiatkovej rezervácie

Nový mestský inštitút s účasťou urbanistov, architektov, sociológa, plánovača, krajinného architekta, ekonóma

Žilina ako zelené a čisté mesto - starostlivosť o verejný priestor v Žiline ako priorita

Nový manuál verejných priestorov ako záväzný dokument

Zvýšená pozornosť verejným priestorom na sídliskách a vnútroblokom

Doprava a parkovanie

Parkovacia politika späť do rúk mesta

Integrovaný dopravný systém v spolupráci s VÚC

Užšia spolupráca v oblasti dopravy s VÚC a Žilinskou Univerzitou

Dobudovanie siete bezbariérových peších chodníkov

Priorita dokončeniu základnej kostry cyklotrás

Zvýhodnenie MHD, aby bola rýchlejšia a lacnejšia ako auto, nie však bezplatná

Rozšírenie rezidentského parkovania, viazané na trvalý pobyt + vlastníctvo nehnuteľnosti

Modernizácia železničnej stanice

Doprava a parkovanie

Zeleň a životné prostredie

Zvýšenie intenzity kosenia trávnikov a čistenia ulíc

Nový veľký mestský park na nábreží Váhu od Budatína až po Tepličku

Nová Rekreačná zóna Rajčianka

Príprava projektu parku a oddychovej zóny z Trnového k Vodnému dielu

Masívna výsadba stromov, prepojenie mestskej zelene na voľnú krajinu

Podpora budovania komunitných záhrad

Zmena hospodárenia s odpadovou vodou s cieľom udržať vodu v lokálnom priestore

Odpadové hospodárstvo mesta zamerať na maximálnu separáciu a elimináciu tvorby odpadu

Nové kompostéry a separačné nádoby pre celé mesto

Zavedenie podzemných a inteligentných kontajnerov

Vytvorenie vhodných podmienok pre psičkárov (koše, vrecká, podzemné kompostéry, a vyhradené priestory - venčoviská)

PlánZA:

Pozrite si všetky naše riešenia

Chcete dostávať informácie o PlánZA?

VYJADRI SVOJ NÁZOR

PlánZA je živý dokument, otvorený zmenám a podnetom od občanov aj odborníkov. Budeme radi, ak sa vyjadríte či už zaslaním podnetu, alebo doplnením Plánu o zaujímavé myšlienky. Ďakujeme.